top of page

אחריות תאגידית זה לא עלה תאנה, חברים.

"כיום לא ניתן להבטיח הצלחה ארגונית ועסקית לאורך זמן, ללא התייחסות התאגיד לציפיות מחזיקי העניין שלה (בין אם ביחס. למחיר הוגן, לאמירת אמת, לצמצום הזיהום או ברמה הבסיסית ביותר — עמידה בדרישות הרגולציה). יציבות של תאגיד תלויה בשמירה על אחריות תאגידית בכל הרבדים העסקיים, וכשהמנהלים והעובדים בתאגיד פועלים ליישום מלא של נורמות אלה, כדי שלא ישמשו עלה תאנה בלבד." יונתן מנוחין, ראש תחום קיימות ואחריות תאגידית ב–BDO זיו האפט.

וקצת הומור... :)

Recent Posts
Archive
bottom of page